loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

БНБ очаква инфлацията да продължи да се ускорява

Българската народна банка (БНБ) очаква външното търсене на български стоки и услуги да нараства на годишна база през първата половина на годината, като се прогнозира темпът постепенно да се забави спрямо наблюдавания през последното тримесечие на 2021 г. Това пише в редовния тримесечен "Икономически преглед" на Централната банка.

За периода януари-ноември 2021 г. излишъкът по общото салдо на текущата и капиталовата сметка на България се понижи спрямо съответния период на 2020 г. главно под влияние на по-високия дефицит по търговския баланс. През първата половина на 2022 г. очакваме излишъкът по общото салдо на текущата и капиталовата сметка в процент от БВП да се повиши спрямо края на 2021 година, пишат експертите на Централната банка.

От края на третото тримесечие на 2021 г. при депозитите на неправителствения сектор в банковата система се наблюдаваше тенденция към забавяне на годишния растеж. Запазващите се на много ниски нива лихвени проценти по депозитите, в съчетание с ускоряващата се инфлация, най-вероятно стимулират икономическите агенти да пренасочат част от свободните си средства от спестявания към потребление или да търсят възможности за инвестиране, алтернативни на депозитите, посочват от БНБ.

Растежът на кредита за частния сектор продължи да се ускорява, най-вече под влияние на силното ускорение при кредита за домакинства. През първата половина на 2022 г. очакваме запазване на тенденцията към постепенно забавяне на растежа на депозитите на годишна база. Предвижданото забавяне в темпа на нарастване на частното потребление в реално изражение ще ограничава растежа на кредита, смятат в БНБ.

Същевременно все още ниските лихвени проценти по кредитите, в съчетание с прогнозираната висока инфлация при потребителските цени и запазването на очакванията за продължаващо повишение на цените на жилищата, ще стимулират търсенето на кредити от страна на домакинствата.

Според сезонно изгладените от НСИ данни през третото тримесечие на 2021 г. реалният БВП на България се повиши с 0,6 на сто на верижна база, с което достигна 99,8 на сто от нивото си преди пандемията. Конюнктурните индикатори през четвъртото тримесечие на 2021 г. дават сигнали за продължаващ растеж на реалния БВП с темп, сходен на този от предходното тримесечие.

През първата половина на 2022 г. се очаква растежът на реалния БВП да се забави спрямо наблюдавания през втората половина на 2021 г., като приносът на частното потребление ще се понижи, а на инвестициите в основен капитал ще нарасне в условията на засилена инвестиционна активност от страна на правителството.

БНБ очаква инфлацията да продължи да се ускорява през първата половина на 2022 г. Съществуват рискове за по-голямо нарастване на цените, произтичащи главно от възможни промени в регулираните цени на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия след изтичане на мораториума върху цените на тези услуги със срок на действие.

 

Източник: https://www.pariteni.bg/