loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Предстоят сливания на банки у нас

Предстоят сливания на банки, които оперират в България. Това се посочва в проучване на Делойт Централна Европа за сливанията и придобивания в банковия сектор в ЦИЕ.
 

Динамиката на развитие на банковите пазари в България и Европа е очевидна. Предвид предизвикателствата, които постави COVID-19, и изменените нужди на клиентите на банките, дигитализацията, бързината на предоставяне на услуги и подобрените им продукти ще бъдат основен двигател на развитието на българските банкови институции. А те няма как да бъдат постигнати без ефективност, оптимизация на ресурсите и икономии от мащаба.

В този смисъл консолидацията е път това да се случи, така че тя ще продължи (макар и с по-бавни темпове) през следващите години, обясни Силвия Пенева, управляващ съдружник на Делойт България.
 
От 2015 г. до момента има 6 основни трансакции на българския банков пазар. От третото тримесечие на 2019 до момента няма нови сделки по сливания и придобивания, но допълнителна консолидация в сектора се очаква, тъй като концентрацията на българския банков пазар е относително ниска, се пише в анализа.

Българският банков сектор отбелязва силен растеж след кризата от 2008 г. по отношение на общите активи, посочват от Делойт. Основният двигател на разширяването през 2019 г. е нарастващият доход на хората, който стимулира търсенето на банкови продукти.

Въвеждането на новата международна финансова отчетност по МСФО 9 през 2018 г. води до повишени общи нива на провизии, което потенциално би могло да стимулира продажбите на необслужвани кредити и така да доведе до допълнително подобряване на качеството на активите в сектора.

По отношение на качеството на активите също се наблюдава подобряваща се тенденция. Въпреки че съотношенията на необслужваните кредити са все още относително високи в сравнение с други страни от ЦИЕ, те непрекъснато намаляват през последните четири години, като възлизат на 5,3% за ритейл и 6,8% за корпоративния сегмент към края на 2019 г.

Проучването отбелязва, че банковият сектор у нас е доминиран от големи дъщерни дружества на европейски банкови групи, притежаващи по-голямата част от общите активи.

В резултат на излизането на Банка Пиреос от пазара, а също като се има предвид поглъщането на Société General Expressbank от Банка ДСК банковият сектор в България става все по-концентриран в съответствие със стратегията на регулатора за намаляване на броя на банкови лицензи и подобряване на капиталовата база. Към края на 2019 първите 5 банки притежават 61,6% от общите активи.

 

                                                     Източник: https://www.pariteni.bg/