loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!

Запитване

Основни данни за кредитоискателя
Данни за искания кредит
Потвърждение

ДЕКЛАРАЦИЯ

 • Информиран/а съм, че за целите на извършване на правилна оценка на кредитоспособността ми е необходимо да предоставя вярна и възможно най-пълна и точна информация и данни, изискани от Кредитодателя. Известно ми е, че ако Кредитодателя не може да извърши кредитна оценка поради непредоставяне на информация или необходимата проверка на информацията не може да бъде извършена, е възможно кредитът да не бъде отпуснат. Във връзка с горното, декларирам, че информацията и данните, които съм предоставил в настоящето искане за кредит са верни и точни. Известно ми е, че при установена невярност на данните в настоящото искане за кредит „Форуком и компания“ ООД – клон София (Кредитодателят) има право да направи кредита незабавно и предсрочно изискуем, както и че нося отговорност за причинените на Кредитодателя вреди, съгласно действащото законодателство. Задължавам се в 14-дневен срок при настъпили промени в декларираните данни, да уведомявам „Форуком и компания“ ООД – клон София.
 • Данните за трети лица са предоставени с тяхното изрично съгласие. Запознат/а съм, че при разглеждането на искането за кредит Кредитодателят ще поиска, посредством обаждане до посочените по-горе телефони, изрично потвърждение на съгласието на тези лица за обработване на техните лични данни.
 • Давам съгласието си „Форуком и компания“ ООД – клон София да обработва информацията, представляваща лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни, предоставена доброволно от мен в настоящото искане за кредит, както и при сключване и изпълнение на договора за кредит, (в случай, че такъв бъде сключен), за целите на:
  • Разглеждане, проверка, кредитна оценка и вземане на решение от Кредитодателя относно искания кредит;
  • Изпълнение на договора за кредит (ако такъв бъде сключен);
  • Предварително одобрение и отправяне от Кредитодателя на предложение за сключване на договор за ипотечен кредит;
  • За изпълнение на законови изисквания, за съхранение и предоставяне на документи и лични данни, които се изискват от публични институции и органите, прилагащи мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
  • За дейности, свързани с борба с финансовите измами. Дружеството обработва лични данни, за целите на предотвратяване и разкриване на измами;
  • За предоставяне на записи на телефонни разговори като доказателство при възникнали спорове от всякакви естество;
  • За обработката на възражения и запитвания, вътрешни проучвания и подготовката на отговора, включително и управлението на поверителността на личните данни;
  • Популяризирането на услуги и маркетингова информация, както и пазарно измерване на потребителската удовлетвореност през всички налични канали за комуникаци.
  Запознат/а съм, че отказът за предоставяне на лични данни би довел до невъзможност за разглеждане на настоящото искане за кредит. Уведомен съм, че „Форуком и компания“ ООД – клон София има право да иска от работодатя/ите ми и трети лица потвърждение на данните и информацията от настоящото искане. Уведомен/а съм, че имам право на достъп и право на корекция на личните ми данни, които права мога да осъществя, чрез писмено заявление до Кредитодателя.
 • Давам съгласието си и упълномощавам „Форуком и компания“ ООД – клон София да получава, събира и проверява мои лични данни във всички регистри и бази данни, които са създадени, поддържани и оперирани, съгласно приложимото законодателство от държавни органи и/или други организации, в т.ч. Централен кредитен регистър, НОИ, НАП, Национална база данни „Население“ към ГРАО, както и кредитни бюра, включително относно точния размер на осигурителния ми доход, осигурителните вноски, данни за осигурителите, включително и информация, представляваща производствена и търговска тайна. Посочената обработка се извършва единствено за целите, посочени в т. 3.
 • С подписване на настоящото искане възлагам на Кредитодателя да извършва (актуализира), чрез одобрен от същия оценител, експертни оценки на имуществото, предложено като обезпечение, срещу възнаграждение за моя сметка. За целта се задължавам да предоставя на Кредитодателя всички необходими данни и документи относно обезпечението, които да бъдат предоставени на оценителя, както и да осигуря съдействие и достъп при извършване на оценката. В случай, че собсвеникът на имуществото е трето лице, се задължавам да осигуря неговото съгласие за извършване (актуализиране) на експертната оценка, както и всички необходими данни, документи и достъп за извършване на оценката. В случай на неодобрение на искания кредит от страна на Кредитодателя или на одобрение на по-малък размер на кредит от искания, заплатените такси остават за моя сметка и не се възстановяват или намаляват от Кредитодателя.
 • Известно ми е, че „Форуком и компания“ ООД – клон София може да отхвърли настоящото заявление, без да посочи причина за това, освен в случаите, предвидени в чл. 14 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители.
 • Във връзка с вписване на ипотека в полза на „Форуком и компания“ ООД – клон София, декларирам, че имам/нямам задължения за данъци по чл. 87, ал. 6 от ДОПК