Бързи кредити в България | Понеделник - Петък: от 9:30 до 18:00

0875 343 353

Декларация за обработване и съхраняване на лични данни

 

Декларация за обработване и съхраняване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

 

Кои сме ние?

Ние сме „Форуком и Компания“ ООД, с ЕИК 836034051, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. Добруджа 10, вх. Б, ет. 2, ап. 23. Като администратор на лични данни по смисъла на Регламент ЕС 2016/679, сме длъжни да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Заедно с „Гарант Къмпани“ ООД с ЕИК  204368877, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Уилям Гладстон № 20-22, ет. 6, оф. 18, се определяме като дружества, които предоставят услуги от разстояние при условията на строга и изчерпателна законова регламентация. Следователно ние сме администратори на лични данни, които съвместно управляват процеса по сключване на договор за потребителски кредит и обезпечаването му чрез договор за поръчителство, в случай, че кредитоискателите на „Форуком и Компания“ ООД са избрали да използват като обезпечение за кредита си поръчителство от страна на „Гарант Къмпани“ ООД. Договорът за поръчителство се управлява от „Гарант Къмпани“ ООД, като съществуването на този договор се обуславя спрямо съществуването на Договора за потребителски кредит. Той се сключва само и единствено, за да „служи“ на Договора за потребителски кредит и в случай, че за сключването му кредитоискателите са изразили изрично волеизявление за встъпване в договорни отношения. В този смисъл е необходимо кредитоискателите да предоставят своите лични данни, за да бъде осъществено сключването на договора за поръчителство, в който те доброволно и информирано са избрали да встъпят.

 

Как да се свържете с Лицето по защита на личните данни?

Дружеството е определило лице по защита на личните данни, което е достъпно в гр. Хасково, ул. Добруджа 10, вх. Б, ет. 2, ап. 23 с ел. поща dpo@bzd.bg или стационарен телефон: 02/ 90 55 220.

 

За какви цели обработваме Вашите лични данни?

„Форуком и Компания“ ООД е финансова институция, която притежава Лиценз за извършване на кредитна дейност, издаден от БНБ със Заповед № BGR00003 /1993г. За да Ви предостави качествено обслужване, дружеството обработва информация, представляваща лични данни, за следните цели:

 1. Оценка на кредитополучателя преди сключване на договор за заем.
 2. При провеждане на консултации и изготвяне на оферта към клиенти.
 3. За сключване на договори за предоставяне на заем или други финансови услуги и продукти.
 4. Профилиращи дейности, които могат да включват данни за финансовите показатели на лицето, потребителска фактология и индикатори за надеждността на плащанията по кредити.
 5. В случай, че кредитоискателят би могъл да се окаже неконтактен, при попълване на заявката за кредит от него се изисква да посочи допълнителни контакти на лица, които биха могли да окажат съдействие.
 6. За сключване на договор за поръчителство между „Гарант Къмпани“ ООД и кредитоискателя, в случай че той е избрал този начин за обезпечаване на кредита.
 7. Популяризирането на услуги и маркетингова информация, както и пазарно измерване на потребителската удовлетвореност през всички налични канали за комуникация.
 8. За обработката на възражения и запитвания, вътрешни проучвания и подготовката на отговора, включително и управлението на поверителността на личните данни.
 9. За изпълнение на законови изисквания, за съхранение и предоставяне на документи и лични данни, които се изискват от публични институции и органите, прилагащи мерки за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
 10. За дейности, свързани с борба с финансовите измами. Дружеството обработва лични данни, за целите на предотвратяване и разкриване на измами.
 11. За осигуряване на изискуема информация при възникнали търговски или съдебни спорове или официални разследвания от всякакъв вид.
 12. За осигуряване на охраната на помещения и сигурността на служители и клиенти, чрез системи за видеоконтрол и контрол на достъпа, както и защита на системните и информационните ресурси на дружеството.
 13. За осигуряване на информация, която е нужна за изпълнение на посредническа дейност от други финансови и нефинансови компании (EasyPay) и банкови институции.
 14. За предоставяне на записи на телефонни разговори като доказателство при възникнали спорове от всякакви естество.

 

Какви са основания ни за събиране и обработване на  личните Ви данни?

„Форуком и Компания“ ООД обработва лични данни, когато обработката е необходима за изпълнението на договор, по който кредитоискателят е страна, или за сключване на преддоговорни отношения. В случаите, когато Вие сте на етап на проучване и очаквате изготвяне на индивидуална оферта, е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може дружеството да предприеме стъпки за предоставяне на услугата, която желаете да Ви бъде предоставена с договора. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до невъзможност за администратора на лични данни да осигури услугите, за които сте изявили желание. Договорът се сключва от разстояние изцяло през онлайн платформата ни.

Дружеството обработва лични данни, за да спазва законовите си задължения, предвидени за него в качеството му на администратор, а именно в: Закона за кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на личните данни, Наредба № 22 на БНБ от 16.07.2009 г. за Централен кредитен регистър, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за защита на потребителите, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Гражданския процесуален кодекс, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на дружеството, както и действащото в страната финансово, данъчно и счетоводно законодателство.

Компанията обработва лични данни на основанието на законните си интереси в случаите на:

1. Осигуряване охрана и безопасност за служителите и клиентите, като използва разнообразни технически средства.

2. За дейностите, свързани с борба с измамите.

3. За целите на оценка на кредитния риск, включително и профилиране, като за Вас е достъпно да изразите възражение  за тази обработка по всяко време и за всяка посочена цел.

4. При предоставяне на данни на трети страни за изпълнение на договорни или законови задължения (цесии) или друго валидно правно основание.

Основанието за Съгласие се ползва само за дейностите, свързани с пазарни проучвания, директния маркетинг и измерване на потребителското удовлетворение и намира приложение в онлайн платформата ни под формата на статистически и проследяващи „бисквитки“ или чрез други съвременни комуникационни канали. Ние полагаме усилия да получим Вашето изрично, свободно изразено и  информирано съгласие за обработка на личните Ви данни, като си запазвате възможността да го оттеглите максимално лесно и по всяко време.

 

Какви видове лични данни обработваме?

Някои от долуизброените лични данни се предоставят задължително за целите на встъпване в договорни или преддоговорни взаимоотношения, както и в случаите на изрично изискване на приложимата законова и подзаконова нормативна уредба. Отказ от предоставяне на тези данни ще ни възпрепятства да Ви предоставим услуги или финансови продукти.

 1. Контактни и паспортни данни (включително копие на лични документи) като три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване на лична карта, рождена дата, постоянен и настоящ адрес, телефонен номер и електронен пощенски адрес.
 2. Контактни данни на лица, които не са поръчители, но биха могли да бъдат потърсени при невъзможност за директен контакт с Вас – три имена и телефонен номер.
 3. Адрес за доставка на документи или официални книжа и друга кореспонденция.
 4. Данни, свързани с финансовия статус на кредитоискателя, като заплати и възнаграждения, работодател и трудови договори, кредитни индикатори включително от профилиращи източници, трудов стаж и вид на дохода, предишно финансово поведение на субекта, здравен статус.
 5. Данни за извършване на справки в публични органи за валидността на подадените лични данни.
 6. Потребителски имена, кодове и други идентификатори (напр. IP адрес и данни за местоположението), които намират приложение основно на онлайн платформата и/или на други посреднически фирми (EasyPay) или банкови институции.
 7. Гласови записи на разговори, които са проведени през Националния телефонен номер на компанията, като доказателствен материал при възникнали спорове, запитвания, жалби или за целите на действията на разследващи органи и съдебни производства.
 8. Лична кореспонденция между Вас и „Форуком и Компания“ ООД.
 9. „Бисквитки“, които обезпечават работоспособността на платформата и спомагат за подготовката на индивидуални рекламни послания.

 

С кого споделяме Вашите лични данни?

Споделяме Вашите лични данни в условия на прозрачност и максимална  поверителност с публични органи, институции и учреждения, както и когато имаме законово задължение за предоставяне. Също така и с подизпълнители, физически или юридически лица, с които администраторът е страна по договор или на друго правно основание. С публични регистри, които предоставят справки и официална информация (НАП, НОИ, ЦКР и др.). С трети страни, когато компанията  прехвърля (цедира) свои вземания по договори за кредит, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство. С подизпълнители на администратора, които са определени като обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с Дружеството-администратор договор според изискванията на Регламент ЕС 2016/679 и съгласно инструкциите на администратора. „Форуком и Компания“ ООД сключва договори  само с обработващи на лични данни, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Общия регламент относно защитата на данните. Администраторът не търгува и не предава Вашите данни на външни заинтересовани организации и/или на страни, намиращи се извън Европейското икономическо пространство. В случаите, когато се породи риск от подобен трансфер на информация, дружеството предприема незабавни мерки да ликвидира прехвърлянето или да анонимизира данните до степен, непозволяваща индивидуализация на субект на данни. В случаите, когато Дружеството прецени, че се налага предаване на данни на страна, която не е описана в тази декларация, то ние ще Ви уведомим.

 

За какъв период съхраняваме Вашите лични данни?

Дружеството „Форуком и Компания“ ООД съхранява и обработва Вашите лични данни за времето, което е определено от валидната нормативна уредба и според приложимите изисквания на публичните регулаторни и надзорни органи. Данните, които се обработват извън горепосочените изисквания се съхраняват до постигане на целите, за които са били събрани. Заличаването на данни се изпълнява според стриктни вътрешни правила и с помощта на модерни технически средства, които гарантират безвъзвратно заличаване на информацията.

 

Какви са Вашите права при обработването на личните ви данни?

Право на достъп. Имате право да изискате информация дали за Вас се обработват лични данни, как се събират и съхраняват. Можете да поискате копие за обработената за Вас информация в електронен формат или друг подходящ за Вас формат. Тази информация се предоставя безплатно, но в случаите на необоснована повторяемост или прекомерност на исканията, Администраторът може да наложи такса.

Право на коригиране или попълване. Спецификата на работата на „Форуком и Компания“ ООД, в отношенията със своите кредитоискатели, предопределя, че дружеството трябва да работи винаги с точни и актуални данни и в този смисъл кредитоискателите на дружеството следва да коригират и актуализират своите непълни или неточни лични данни.

Право на изтриване. Вие имате правото да поискате от Администратора да заличи, без ненужно забавяне, свързаните с Вас лични данни, когато са налице следните условия: не е налично нормативно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; Вие не сте страна по договор, който все още е в сила или по него са възникнали спорове и данните в него са нужни за удовлетворяване на правни претенции; когато данните Ви са напълно анонимизирани или участват в исторически и научни изследвания или се ползват за целите на статистиката; когато целите, за които са събрани са постигнати и последваща обработка е ненужна; когато данните Ви са били събрани с Вашето изрично и информирано съгласие; когато данните Ви са ползвани за целите на пазарно проучване и други маркетингови дейности. В случаите, когато идентифицирате незаконна обработка, Администраторът е длъжен да се намеси незабавно и да внесе корекции, включително и да заличи незабавно събраните данни.

Право на преносимост. Можете да изискате прехвърлянето на Вашите данни към друг Администратор в структуриран и стандартно машинно четим формат, в случаите когато данните Ви са обработени на основание на Вашето изрично съгласие, когато Вие сте страна по договор, или данните ви са обработени изцяло по автоматизиран начин с помощта на технически средства. „Форуком и Компания“ ООД ще се постарае да предаде данните Ви на друг Администратор, когато Вие изрично пожелаете това и при наличие на техническа възможност.

Право на получаване на информация. Дружеството не пести средства и ресурси в желанието да информира открито и адекватно всичките си клиенти и служители за методите и процесите, свързани със събирането и обработката на лични данни, по всички налични и съвременни комуникационни канали. Тази декларация обслужва именно това право.

Право на възражение. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от дружеството, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Насърчаваме Вас - нашите клиенти, да използвате електронната  форма за правата на субекти на данни, която е публикувана на нашия сайт – www.bzd.bg, при упражняване на Вашите права във връзка с обработката на личните Ви данни. Ние полагаме усилия да дадем мотивиран отговор в рамките на 20 (двадесет) дни от постъпване на искането. Също така можете да се обърнете директно към нашето длъжностно лице по защита на данните, чийто контакти са изложени в началото на тази декларация. Когато считате, че нашият отговор не удовлетворява Вашето искане или интерес, можете да се обърнете към действащия надзорен орган в Република България - Комисията за защита на личните данни с адрес: град София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронна поща: kzld@cpdp.bg или на телефоните, които са публикувани на сайта на надзорния орган.

 

Не обработваме данни за деца!

Ние не събираме данни за деца (възрастовата граница е определена в националната нормативна уредба). Ако сте под възрастовата граница, моля, не използвайте нашите услуги и не ни предоставяйте никакви лични данни. Ако сте родител на дете под възрастовата граница и сте наясно, че Вашето дете е предоставило лични данни на „Форуком и Компания“ ООД, моля свържете се с нас на посочените адреси. Ако установим, че неволно сме събрали личните данни на деца, ще предприемем мерки по тяхното заличаване.

 

Как защитаваме поверителността на Вашите данни?

Дружеството разполага с най-модерните технически средства за защита целостта и конфиденциалността на процесите по обработка на данни. Платформата за работа с клиенти е разположена на територията на Република България и нейното управление зависи изцяло от нас. Цялата система е резервирана надеждно и гарантира поверителност и непрекъснатост на обслужването. Администраторът не пести ресурси и средства  за внедряване на високотехнологични и международно признати организационни практики в своите дейности по обработка на информацията.

 

Какво правим с прословутите „бисквитки“?

Нашата платформа сервира системни бисквитки, които обслужват базовата функционалност на сайта, и такива, които измерват потребителските интереси и желания и спомагат за подготовката на индивидуално насочено рекламно съдържание. За целите на управление на последните сме внедрили инструмент за управление на „бисквитките“, който е наличен на нашата онлайн платформа. Системата е конфигурирана стриктно спрямо изричните изисквания на Общия регламент относно защитата на данните и Civic Cookie Control (https://www.civicuk.com/cookie-control). Подканяме Ви да посетите страницата  http://www.youronlinechoices.com/bg/ и да се запознаете с последните новости за защита на личните данни в Интернет.

Тази декларация е актуализирана за последен път на 17.12.2018г