Понеделник – петък: 9:00 - 18:00 | Събота: 10:00 - 15:00 | Неделя: Почивен Ден

02 / 90 55 222

Декларация за обработване и съхраняване на лични данни

 

Декларация за обработване и съхраняване на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

 

 

1. Информация за „Форуком и компания“ ООД

‘‘Форуком и компания’’ ООД, ЕИК: 836034051, е дружество, вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска народна банка (БНБ), под идент. номер BGR00003 и е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Tелефон за връзка: 02/90 55 222

Email: office@bzd.bg

Адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 23.

 

2. С настоящата декларация декларирам, че съм уведомен/а относно обработването, включително и съхраняване в бази данни, на личните ми данни за целите, посочени в настоящата декларация, както и давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, относно обработването, включително и съхраняване в база данни на личните ми данни, предоставени на „„Форуком и компания“ ООД“ ООД, ЕИК 836034051, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 10, вх. Б, ет. 2, ап. 23 („Дружеството“), в качеството му на администратор на лични данни, по смисъла на Закон за защита на личните данни и на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

3. Цели на обработването и съхраняването на личните данни:

А: За одобрение и сключване на договор за потребителски кредит, провеждане на вътрешни процедури по оценка на платежоспособността на кредитоискателя, за анализ на задълженията му.

Б: Предотвратяване на измами, доказване на транзакции и комуникация; управление и

мониторинг на събираемостта на отпуснатите кредити; установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия, противодействие на прането на пари и на финансирането на тероризма.

В: За извършване на справки, получаване и предоставяне на информация за кредитната задлъжнялост от/в базата данни на Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българската народна банка (БНБ), както и за извършване на справки и получаване на информация от държавни и общински органи, в това число, но не само: НАП, НОИ, БНБ, МВР, ГД „ГРАО“.

Г: За последващо управление и изпълнение на задълженията на страните при сключване на Договор за потребителски кредит  като:

-  осъществяване на контакт с клиента, в това число изпращане на известия за дължими суми по електронен път, посредством услугите на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги; на хартиен носител, чрез пощенски оператори или

- предприемане на действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред и/или

- дружества за събиране на вземания, с които Дружеството се намира в договорни отношения и/или

-  чрез посещения на място от служители на Дружеството по трудов или граждански договор, на посочените от клиента адреси за контакт и/или адрес по месторабота;

- избрани от клиента платежни и/или кредитни институции, за нуждите на усвояване и погасяване на кредита;

- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и други.

Д: За предоставянето им на компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация - съдилища, прокуратура, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни и др.

 

4. Данни на „Лицето за контакт“

Декларирам, че предоставените данни на „Лицето за контакт“, посочени в заявлението за кандидастване за кредит – две имена и телефонен номер, предоставям, след като съм получил лично изричното му съгласие, личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани от Дружеството, с цел предварителна проверка на кредитоспособността ми, във връзка с евентуалното сключване на заявения от мен договор за потребителски кредит и с цел осъществяване на последваща връзка по повод въпроси, касаещи изпълнението на договора за потребителски кредит, в случай че бъда одобрен/а.

 

5. Правно основание за обработване на личните данни

Обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Форуком и компания“ ООД като например:

- Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни;

- Задължения за предоставяне на информация на БНБ, ДАНС, МВР и други трети лица, съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ.

 

6. Последици от отказ за предоставяне на лични данни

Декларирам, че съм запознат/а с последиците от отказ за предоставяне на личните ми данни, а именно - искането ми за предоставяне на заявения от мен кредит и сключване на договор за потребителски кредит, не може да бъде изпълнено.

 

7. Видове лични данни, които се обработват

А: Идентификационни данни (напр. име, личен идентификационен код, дата на раждане, място на раждане, информация относно и копие от идентификационен документ, снимка, подпис, адрес);

Б: Данни за контакт (напр. адрес, телефонен номер, електронна поща, име и телефонен номер на лице за контакт);

В: Банкови данни (напр. име на банката, номер на сметката);

Г: Професионални данни (настоящ и предишен работодател и позиция);

Д: Финансови данни (напр., заплата, доход, активи, задължения, имоти);

Е: Данни относно кредитоспособността/надеждността (напр. данни относно държанието като платец);

Ж: Данни, получени при изпълняване на задължения по закон (напр. информация, получена чрез запитвания подадени от разследващите служби, нотариуси, данъчни служби, съдилища).

З: Данни, свързани с услугите (напр. изпълняване на договора или неговото неизпълнение, история на плащанията, подадени заявления, запитвания и оплаквания).

 

8. Запазване на личните данни

Запазването на личните данни е според насоките в сектора за срок, който е достатъчно дълъг, за да се постигнат целите, за които са събрани данните, или за колкото дълго е необходимо, за да се защитят правата или колкото дълго се изисква от приложимите законови разпоредби.

Личните данни се обработват за цялата продължителност на срока на Договора за потребителски кредит и се съхраняват за период от пет години след прекратяването му и/или след подаване на заявление за кредит, в случай, че не е сключен Договор за потребителски кредит.

 

9. Права, свързани със защитата на лични данни

А: Право на достъп и информация относно предоставените от клиента лични данни - заявление за достъп до личните данни на клиентат може да подаде на място в офиса на Дружеството или чрез изпращане на имейл на електронния адрес на Дружеството.

Б: Право на корекция на всяка фактическа неточност или непълнота относно личните данни.

В: Право на изтриване – в случай, че вече личните данни не са необходими за целите, за които са били събрани или се обработват. Това искане ще бъде удовлетворено, при условие, че не е налице правно задължение да се съхраняват тези данни и/или спрямо тях не се прилагат давностните срокове, които Дружеството е  задължено да спазва в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

Г: Право да се поиска ограничаване на обработването на личните данни (напр. При оспорване верността на данните).

Д: Право на възражение срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това, както и право на възражение срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг.

Е: Право на преносимост на данни – правото да се поиска от Дружеството да предостави личните данни в организиран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, ако обработването е основано на Договора за потребителски кредит или е базирано на декларация за съгласие.

Ж: Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - в случаите на възникване на спор между клиента и Дружеството, относно законосъобразността на обработването на данните.

 

10. Изпълнители на обработката на данни

„Форуком и компания“ ООД използва следните категории изпълнители на обработка на данни: правни и други съветници, доставчици на услугата съхранение на данни, доставчици на услуги като телемаркетинг, маркетинг и проучвания на пазара, доставчици на портали за електронна поща и SMS, агенции за събиране на дългове, доставчици на услуги по фактуриране и на услуги по плащанията, за кредитни проверки, за гласови услуги, както и посредници по Интернет и на живо.

 

11. Трети страни

Личните данни се споделят с трети страни само ако това е упоменато тук, ако се изисква по приложимите закони или със съгласието на клиента.

Личните данни се споделят със следните трети страни:

- на лице (физическо или юридическо), което гарантира за задълженията на клиента към „Форуком и компания“ ООД (напр., поръчител, гарант).

- на лица, които поддържат бази данни на просрочени плащания.

- на агенции за събиране на кредити и съдия-изпълнители.

- одиторите на „Форуком и компания“ ООД и регулаторите на „Форуком и компания“ ООД.

 

12. Информиран/а съм, че следва да бъда уведомен/а, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като Дружеството следва да ме уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението, както и че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми, във връзка с личните данни, са били нарушени.

 

13. Контакти

В случай при възникване на въпроси относно обработката на Вашите лични данни от страна на „Форуком и компания“ ООД, или ако желаете да упражните правата си на субект на данни, моля да се свържете с нас на телефон: 02/90 55 222 или на следния е-мейл адрес: office@bzd.bg.

„Форуком и компания“ ООД  e назначило служител, отговарящ за защита на данните, с когото също може да бъде осъществена връзка по същите въпроси, на следния адрес за контакт: office@bzd.bg.