Работно време: Понеделник – Петък: 9:00 - 18:00 | Събота: 10:00 - 15:00 | Неделя : Почивен Ден
02 / 90 55 222 Профил

Специални Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА

„Пролетна промоция”

 


(приети с решения на управителя на 03.04.2018 год., вл. в сила на 03.04.2018 год.)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.
1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „Пролетна промоция”, наричана по-долу за краткост „Томболота“.
2. Томболата стартира на 11.04.2018 г. от 10:00 часа и продължава до 23:59 часа на 30.04.2018 г.
3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Томболата на www.bzd.bg, („Сайт на Организатора“) и на официалната Фейсбук страница на Организатора - https://www.facebook.com/bzd.bg/ („Фейсбук страницата на Организатора“).
II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.
„Форуком и компания” ООД – клон София с ЕИК 8360340510017 със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Фритьоф Нансен” 23А, ет. 2, наричано по-долу за краткост „Организатор“.
III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.
1. Томболата се реализира на Сайта и на Фейсбук страницата на Организатора.
2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.
IV. УЧАСТИЕ.
Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст (наричано по-долу за краткост „Участник“), което през периода на Томболата сключи договор за кредит от определените кредитни продукти, предлагани от Организатора и усвои заемната сума („Кредит“). Кандидатите за Кредит подлежат на одобрение съгласно Общите условия, приложими към договорите за потребителски кредит и вътрешни правила на Организатора.
V. НАГРАДИ.
1. Наградите в настоящата Томбола се изразяват в получаване от печелившите Участници на преференциални условия по сключените и усвоени през периода на Томболата Кредити. Броят на наградите, съответно, печеливши Участници, които ще бъдат изтеглени през периода на Томболата е общо 3 (три) броя, като тегленето ще се извърши на 02.05.2018 г., съгласно т.VI.7. от тези ОУ.
2. Преференциалните условия по т.V.1. дават право на печелившите Участници да върнат на Организатора единствено усвоената от тях заемна сума по Кредита (наричана по-долу за краткост „Главница“), без договорената при сключване на договора за Кредит лихва („Награда“). Представителен пример за резултата от прилагане на гореописаните преференциални условия: кредит за 500 лева при ГПР 49.02 % и ОЛП 40,00 %, със срок на изплащане до 30 (тридесет) дни, състоящ се от главница и лихва, при който общата сума за връщане е 516,67 (петстотин и шестнадесет цяло и шестдесет и седем) лева, се променя на кредит за 500 лева при ГПР 0 % и ОЛП 0 %, със срок на изплащане до 30 (тридесет) дни, състоящ се само от дължимата главница, като общата сума за връщане е 500 (петстотин) лева.

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.
1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.
2. Всеки Участник придобива право на участие в Томболата, в случай че Организаторът одобри подаденото заявление за отпускане на Кредит и Участникът усвои в периода на Томболата предоставената му заемна сума.
3. Всяко лице има право да изяви волята си да не участва в Томболата, макар всички условия да са изпълнени, чрез изпращане на писмен отказ на следния електронен адрес на Организатора- office@bzd.bg.
4. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж за всеки усвоен от него Кредит в периода на промоцията.

4.1. В случай че Участник погаси предсрочно Кредита си и усвои нов Кредит в периода на Томболата, придобива право на участие съгласно правилата на тези ОУ.
5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за Кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
6. Ограничения за участие:
6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата.
6.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
7. Определяне и обявяване на печелившите Участници:
7.1. .1. Обявяването на печелившите участници ще се състои на 02.05.2018 година, след извършване на тегленето.
7.2. Обявяването на печелившите Участници ще се извършва на Фейсбук страницата на Организатора/Сайта на Организатора, чрез посочване на име и фамилия и/или част от електронния адрес, които Участникът е въвел при подаване на заявлението за отпускане на Кредит.
7.3. Печелившите се определят на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния констативен протокол.
7.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Фейсбук страницата на Организатора/Сайта на Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в заявлението за отпускане на Кредит.
7.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
8. Влизане в сила на преференциалните условия по т.V:
8.1. След уведомяването на печелившите участници по реда на т. 7.4.,Организаторът изпраща анекс към Договора за потребителски кредит на посочения от печелившия Участник електронен адрес . В анекса ще бъдат отразени новите дължими плащания по Кредита, състоящи се само от усвоената Главница, без договорената при сключване на договора за Кредит договорна лихва. Преференциалните условия влизат в сила от момента на потвърждаване на анекса от страна на печелившия Участник.
8.2. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен eлектронен адрес /е-mail/.
8.3. Връчването на Награда може да бъде публично събитие. С участието си в Томболата, Участниците дават съгласието си, в случай че спечелят Награда, да бъдат снимани във фото и/или видео материал, както и техните име, фамилия и снимка да станат публични и да бъдат използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора, без за това да е дължимо заплащане на хонорар. Спечелилият Награда се съгласява, че ще подпише писмена декларация за горното, като неподписването на такава не отменя така даденото съгласие по предходното изречение.


VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.
1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.
2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването им на Сайтовете, във Фейсбук страницата.
3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством данните, попълнени от него при подаване на заявление за отпускане на Кредит в Сайта на Организатора.
4. Награда се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.
5. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и техните Награди от Томболата. Обявяването на печелившите Участници се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и/или част от електронния адрес /е-mail/, които са предоставени от Участниците на Организатора, съгласно настоящите ОУ.
6. С приемането на настоящите ОУ, Участниците дават своето съгласие и право на Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под No 92609, да събира и съхранява личните им данни за целите на провеждането на Томболата. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Томболата. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Томболата и да я използва съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство.
8. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившите Участници нямат право да искат подобна замяна.
9. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта, във Фейсбук страницата на Организатора правата на Участниците да участват за спечелването на Награди ще бъдат отменени.
10. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.9 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.
11. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд.
12. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.