Бързи кредити в България | Понеделник - Петък: от 9:30 до 18:00

0875 343 353

Специални Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ

 „Кредит за 1 лев”

(приети с решения на управителя на 03.12.2019 год., вл. в сила на 04.12.2019 год.)

 

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на промоция „Кредит за 1 лев”, наричана по-долу за краткост „Промоцията“.

2. Промоцията стартира на 04.12.2019 г. и продължава до 23:59 часа на 31.12.2019 г.

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Промоцията на www.bzd.bg, („Сайт на Организатора“).

 

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.

„Форуком и компания” ООД – клон София с ЕИК 8360340510017 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Проф. Фритьоф Нансен” 23 А, ет. 2, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

 

  1. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРОМОЦИЯТА.

1. Промоцията се реализира на Сайта - www.bzd.bg.

2. Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 

  1. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Промоцията може да вземе всяко дееспособно, физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което през периода на Промоцията сключи договор за кредит от кредитен продукт: „Заем до заплата“. Специалните условия не важат за кредитния продукт: „Заем до 1500 лева“. Промоцията е приложима към всеки първи и пети отпуснат кредит, като кредитополучателят ползва преференциални условия още при сключването на Договор за потребителски кредит, където размерът на договорната лихва за периода на кредита се уговаря на 1 (един) лев.

2. Преференциалните условия по т. IV.1. дават право на кредитополучателя да върне на Организатора усвоената заемна сума по Договора за потребителски кредит, ведно с уговорената договорна лихва в размер на 1 (един) лев.

 Представителен пример за резултата от прилагане на гореописаните преференциални условия: кредит за 200 (двеста) лева при ГПР 49.02 %, със срок на изплащане до 30 (тридесет) дни, състоящ се от главница и лихва, при който общата сума за връщане е 206,67 (двеста и шест цяло и шестдесет и седем) лева, при сключване на Договор за потребителски кредит при условията на настоящата Промоция се променя по следния начин: кредит за 200 (двеста) лева при ГПР 6,17 %, със срок на изплащане до 30 (тридесет) дни, с уговорена договорна лихва за периода на кредита в размер на 1 (един) лев, като общата сума за връщане е 201 (двеста и един) лева.

 

  1. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА.

1. Провеждането на Промоцията се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.

2. Всеки Участник придобива възможност да се възползва от преференциалните условия на Промоцията, в случай че Организаторът одобри подаденото заявление за отпускане на Кредит и Участникът усвои в периода на Промоцията предоставената му заемна сума.

3. Всяко лице има право да изяви волята си да не се възползва от преференциалните условия на Промоцията, макар всички условия да са изпълнени, чрез изпращане на писмен отказ на следния електронен адрес на Организатора- office@bzd.bg.

4. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за Кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Промоция; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.

5. Влизане в сила на преференциалните условия по т. IV:

Преференциалните условия на промоцията влизат в сила от момента на сключване на Договора за потребителски кредит, където те са индивидуално упоменати.

 

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Промоцията и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Промоцията.

2. С приемането на настоящите ОУ, Участниците дават своето съгласие и право на Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, да събира и съхранява личните им данни за целите на провеждането на Промоцията. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на Промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Промоцията и да я използва съгласно настоящите ОУ и действащото законодателство.

3. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд.

4. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.