Бързи кредити в България | Понеделник - Петък: от 9:30 до 18:00

0875 343 353

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ НА „Форуком и компания” ООД – клон София

изм. с решение на управителя от 10.02.2017 год., 24.03.2017 год., 04.12.2017 год., 09.01.2018 год., 03.04.2018 год., 21.11.2019 г., 28.02.2020 год., 24.09.2020 год., 14.02.2023 год.

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ПОНЯТИЯ.

1.1. Настоящите Общи условия регламентират общите правила, при които „Форуком и компания” ООД – клон София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Проф. Фритьоф Нансен” 23 А, ет. 2, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 8360340510017, (наричано по-нататък още и „ДРУЖЕСТВОТО”), с електронна поща: office@bzd.bg и уебстраница: www.bzd.bg, извършва дейност по предоставяне на потребителски кредити на физически лица.

1.2. „ДРУЖЕСТВОТО“ е финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ). „Форуком и компания” ООД - клон София е вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска народна банка (БНБ), под номер BGR00003. Дейността по предоставяне на финансовите услуги е обект на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1.

1.3. „Форуком и компания” ООД – клон София, предоставя потребителски кредити (заеми) съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ, както и съгласно изискванията на българското гражданско и търговско законодателство.

1.4. (изм. – приета с решение на управителя от 09.01.2018 г.) Общите условия съдържат информацията, която ДРУЖЕСТВОТО трябва да предостави на своите клиенти, съгласно нормативните актове, които регулират дейността му, включително информация за основните права и задължения на „Форуком и компания” ООД - клон София и на кредитополучателите.

1.5. Общите условия са неразделна част от договорите за потребителски кредит, сключвани между ДРУЖЕСТВОТО и кредитополучателите, и са задължителни за страните по тези договори. При несъответствие между разпоредбите на настоящите Общи условия и условията, уговорени в конкретните договори, се прилагат условията по договорите.

1.6. Предоставянето на потребителски кредит подлежи на предварително одобрение от ДРУЖЕСТВОТО съобразно описаните по-долу правила. Предоставянето на информация от клиента и нейното приемане от ДРУЖЕСТВОТО не задължава ДРУЖЕСТВОТО да предостави искания потребителски кредит.

1.7. Общите условия към договорите за потребителски кредит се излагат на видно и достъпно място в помещението, в което ДРУЖЕСТВОТО приема клиенти, или на уебстраницата на “Форуком и компания” ООД – клон София: www.bzd.bg.

1.7.A. (нова – приета с решение на управителя от 04.12.2017г., изм. с решение на управителя от 03.04.2018 г., изм. с решение на управителя от 21.11.2019 г., изм. с реше ние на управителя от 24.09.2020 г.) „Заем до заплата“ и  „Заем до 3000 лева“ са финансови услуги, предоставяни от разстояние, като същите могат да бъдат в следните варианти:

1.7.А.1 (нова – приета с решение на управителя от 04.12.2017г., изм. с решение на управителя от 28.02.2020 г.) „Заем до заплата“ - Финансовата услуга представлява предоставянето на паричен заем за временно и възмездно ползване в размер от 50 (петдесет) до 500 (петстотин) лeвa за срок на ползване от 30 (тридесет) календарни дни. Този договор е самостоятелен договор и същият обвързва страните съгласно договорените в него условия.

1.7.А.2 (нова – приета с решение на управителя от 04.12.2017 г., изм. с решение на управителя от 28.02.2020 г., изм. с решение на управителя на 24.09.2020 г.) „Заем до 3000 лева“ - Финансовата услуга представлява предоставянето на паричен заем в размер на суми от 500 (петстотин) до 3000 (три хиляди) лева, като сумите, които могат да бъдат отпуснати са през 50 (петдесет) лева в посочения диапазон, със срок на погасяване от 3 (три) до 18 (осемнадесет) месечни погасителни вноски. Този договор е самостоятелен договор и същият обвързва страните съгласно договорените в него условия.

1.7.А.3 (нова – приета с решение на управителя от 04.12.2017г., отм. с решение на управителя от 21.11.2019 г.)

1.7.А.4 (нова – приета с решение на управителя от 04.12.2017г., отм. с решение на управителя от 21.11.2019 г.)

1.7.А.5 (нова – приета с решение на управителя от 04.12.2017г. отм. с решение на управителя от 03.04.2018 г.)

1.7.Б (нова – приета с решение на управителя от 03.04.2018 г.) „Специални условия“ са всички условия, различни от установените в тези Общи условия, и засягащи начините за кандидатстване за кредит, за сключване на Договор за потребителски кредит, усвояване или погасяване на потребителски кредит, както и такива условия, отнасящи се до ползване на преференциални условия от клиенти и кредитополучатели, до различни промоции и томболи с награди и др., както и до такива условия свързани с кандидатстване и погасяване на кредит.

1.7.Б.1 Различните специални условия (ползване на отстъпки, текущи промоции, игри с парични и предметни награди и др.) са установени и подробно описани на сайта на ДРУЖЕСТВОТО – www.bzd.bg.

1.7.Б.2 „Форуком и компания“ ООД – клон София си запазва правото във всеки един момент да променя, премахва или добавя дадени специални условия, без това да засяга вече сключените Договори за потребителски кредит.

1.8. По смисъла на тези Общи условия (наричани по-долу също и „ОУ”):

1.8.1. „Клиент“ е всяко физическо лице, което е изявило желание да се ползва или се ползва от услуги, предоставяни от „Форуком и компания” ООД – клон София;

1.8.2. „Кредитополучател“ е всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, на което ДРУЖЕСТВОТО е одобрило искането за ползване на потребителски кредит и което е страна по договор за потребителски кредит;

1.8.3. „Формуляр за кандидатстване за кредит“ е стандартизирана форма за отпускане на кредит, в която Клиентът следва да посочи лични данни, сума на кредита, лихвен период за погасяване на лихвата, банкова сметка и друга съществена за одобряването на кредита информация. Изпраща се до ДРУЖЕСТВОТО чрез попълване на електронна форма за кандидатстване, намираща се на следната уебстраница: www.bzd.bg;

1.8.4. „Уведомление за отказан кредит“ – съобщение, видно в профила на Клиента, създаден след подаване на онлайн заявление за кандидатстване за кредит на сайта на ДРУЖЕСТВОТО: www.bzd.bg , в което съобщение ДРУЖЕСТВОТО недвусмислено посочва, че отказва да отпусне кредит на Клиента;

1.8.5. „Уебстраница“ – обособено място в световната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращо се на следния адрес в интернет: www.bzd.bg, на който е разположен уебсайтът на ДРУЖЕСТВОТО. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от ДРУЖЕСТВОТО услуги;

1.8.6. „Одобрение за отпускане на потребителски кредит“ – съгласие на ДРУЖЕСТВОТО за отпускане на кредит в поисканите от клиента размер и срок, въз основа на което и след получаване на съгласието на Клиента за сключване на договора, Договорът за потребителски кредит се сключва;

1.8.7. „Страни“ – ДРУЖЕСТВОТО и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”;

1.8.8. Работното време на ДРУЖЕСТВОТО е посочено на уебстраницата.

1.8.9. „Изипей“ АД – електронна система за разплащания, повече информация за която може да се получи на уебстраницата на дружеството, управляващо системата за разплащане, а именно https://www.easypay.bg;

1.8.10. „Гаранция“ – банкова гаранция, издадена от банка, оперираща на територията на Република България, или гаранция, издадена от небанкова финансова институция, оперираща на територията на Република България. Гаранцията следва да съдържа неотменяемо и безусловно изявление, че ако Кредитополучателят не заплати, което и да е свое парично задължение, произтичащо от Договора за потребителски кредит, гарантът (банка или небанкова финансова институция) ще заплати на „Форуком и компания” ООД – клон София, всички дължими от Кредитополучателя суми след първо писмено искане от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

1.8.11. „Поръчители“ – физически лица, които поемат задължение при условията на чл. 138 и следващите от Закона за задълженията и договорите да отговарят солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички негови задължения, произтичащи от договора за потребителски кредит.

РАЗДЕЛ II. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

2.1. ДРУЖЕСТВОТО предоставя на Кредитополучателя потребителски кредит с цел задоволяване на негови и на семейството му лични нужди.

2.2. Кредитополучатели по потребителски кредити могат да бъдат всички дееспособни и пълнолетни физически лица, с постоянно местожителство в страната.

2.3. Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на договор, по силата на който „Форуком и компания” ООД – клон София предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучателя кредит в размер до 3000 лв. под формата на заем. С подписването на Договора Кредитополучателят се задължава да ползва предоставения потребителски кредит за финансирането на свои лични или на семейството си нужди съгласно договорените срокове и други условия и да върне кредита на ДРУЖЕСТВОТО в уговорените срокове, ведно с дължимите лихви.

2.4. Договарянето се осъществява чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, уебсайт и телефон), като Договорът за потребителски кредит се сключва във формата на електронен документ, при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закона за потребителския кредит (ЗПК).

2.5. Договорът за потребителски кредит се сключва по реда на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР) или по друг законово допустим начин.

2.6. Сключването на Договора за потребителски кредит става по инициатива на Клиента. За да получи потребителски кредит, Клиентът попълва Формуляр за кандидатстване (Заявление за потребителски кредит), намиращ се на уебстраницата на ДРУЖЕСТВОТО, а именно www.bzd.bg, където предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност като: имена, ЕГН, адрес (постоянен и настоящ), лична карта, месторабота, мобилен телефонен номер, актуална електронна поща и други. ДРУЖЕСТВОТО има право да изисква и допълнителни данни, включително копие на лична карта, изпратено по електронната поща, в случай че се усъмни в истинността на предоставените от Клиента данни. ДРУЖЕСТВОТО има право да позвъни на посочените във Формуляра за кандидатстване телефони и да уточни представените от Клиента данни.

2.7. (отм. с решение на управителя от 21.11.2019 г.).

2.8. (отм. с решение на управителя от 21.11.2019 г.)

2.9. (отм. с решение на управителя от 21.11.2019 г.)

2.10. ДРУЖЕСТВОТО разглежда предоставената от Клиента информация и въз основа на същата го уведомява в разумен срок за съгласието си да предостави потребителски кредит и неговия размер или за отказа си да предостави такъв кредит. ДРУЖЕСТВОТО не е длъжно да излага пред Клиента мотивите си за отказа за отпускане на кредит.

2.11. (изм. с решение на управителя от 21.11.2019 г.) За да се пристъпи към сключване на Договора за потребителски кредит, е необходимо ДРУЖЕСТВОТО да е одобрило отпускането на кредит на Клиента.

2.12. В случай че Клиентът е одобрен, едновременно с уведомлението по т. 2.10, ДРУЖЕСТВОТО изпраща на посочената във Формуляра за кандидатстване електронна поща Договора за потребителски кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити, съгласно приложение №2 от Закона за потребителския кредит.

2.13. (изм. с решение на управителя от 21.11.2019 г.) Считано от момента на получаване на уведомлението по т. 2.10 за съгласието на ДРУЖЕСТВОТО да предостави кредита и на документите по т. 2.12, Клиентът разполага с 24 часа за потвърждаване на сключването на Договора за потребителски кредит. Потвърждаването се осъществява през посочената във Формуляра за кандидатстване електронна поща след натискането на линк и чрез въвеждане на цифров код в поле, което се визуализира след натискането на линка. Цифровият код се изпраща от ДРУЖЕСТВОТО под формата на кратко текстово съобщение (SMS) на телефонния номер, който Клиентът е предоставил при кандидатстването си за кредит. 

2.14. След като Клиентът потвърди, че e запознат и приема Договора за потребителски кредит, заедно с Общите условия и Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити, които са били в сила към момента на сключването на Договора, Договорът за потребителски кредит между Кредитополучателя и “Форуком и компания” ООД – клон София се счита сключен.

2.15. Ако потвърждението за сключването на Договора бъде изпратено след изтичане на срока по т. 2.13, ДРУЖЕСТВОТО има право да се откаже от сключването да Договора, като уведоми за това Клиента по електронна поща или телефон.

2.16. Отговорът, съдържащ съгласието на Кредитополучателя за сключване на Договора за потребителски кредит, изрично потвърждава неговото искане за незабавно изпълнение на Договора за потребителски кредит и в частност за усвояване на кредита по посочения от него начин – превеждане на кредита по банковата му сметка или предоставяне на сумата на кредита, чрез системата на „Изипей“АД.

2.18. Съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, през целия срок на действие на Договора всеки Кредитополучател има право да поиска да получи на хартиен носител индивидуалните условия на договора си с ДРУЖЕСТВОТО. 

2.19. (отм. с решение на управителя от 21.11.2019 г.)

2.20. Всички плащания по Договора за потребителски кредит се извършват в български лева.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

3.1. Права и задължения във връзка с предоставяне на информация относно потребителския кредит.

3.1.1. (изм. с решение на управителя от 14.02.2023 г.) Кредитополучателят носи отговорност за истинността и верността на предоставените на ДРУЖЕСТВОТО данни и документи. Кредитополучателят се задължава да съобщава своевременно на “Форуком и компания” ООД – клон София за всяка промяна, настъпила в информацията, дадена от него при сключване на Договора за потребителски кредит и в частност, но не само, за всякакви промени в месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа (работодателя), телефонните номера.

3.1.2. Кредитополучателят има право да получи от ДРУЖЕСТВОТО безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора за потребителски кредит, след подаване на искане за издаване на справки по определена форма и ред, извлечение във вида на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания. ДРУЖЕСТВОТО е задължено да предостави горепосочената информация в 30-дневен срок от входиране на искането за издаване на справки.

3.1.3 (нова – приета с решение на управителя от 03.04.2018 г.) ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да публикува на сайта – www.bzd.bg, специалните условия по Раздел I, т. 1.7.Б., доколкото същите не са изрично предвидени в тези Общи условия.

3.2. Задължение за осигуряване на обезпечение от страна на Кредитополучателя:

3.2.1. (изм. с решение на управителя от 21.11.2019 г.) В срок до края на следващия работен ден от получаване на одобрение от ДРУЖЕСТВОТО за сключване на Договора за потребителски кредит, Кредитополучателят е длъжен да представи на ДРУЖЕСТВОТО обезпечение по кредита, което може да бъде:

а) банкова гаранция, издадена от банка, оперираща на територията на Република България;

б) гаранция, издадена от небанкова финансова институция, оперираща на територията на Република България;

в) двама поръчители

г) договор за предоставяне на поръчителство между Кредитополучателя и юридическо лице, одобрено и/или предложено от ДРУЖЕСТВОТО или договор за предоставяне на поръчителство с юридическо лице, което има вече сключен договор за поръчителство с ДРУЖЕСТВОТО.

3.2.2. Банковата гаранция и гаранцията, издадена от небанкова финансова институция, следва да отговарят на изискванията на закона за тяхното издаване и да съдържат неотменяемо и безусловно изявление, че ако Кредитополучателят не заплати което и да е свое парично задължение, произтичащо от Договора за потребителски кредит, гарантът (банка или небанкова финансова институция) ще заплати на „Форуком и компания” ООД – клон София всички дължими от Кредитополучателя суми в първия работен ден, следващ деня на получаване на първо писмено искане от страна на ДРУЖЕСТВОТО. Размерът на гаранцията по т.3.2.1 букви „а” и „б” и срокът на нейната валидност се определят в договора за потребителски кредит.

3.2.3. Поръчители могат да бъдат дееспособни, пълнолетни физически лица, които поемат задължение да отговарят солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, произтичащи от Договора за потребителски кредит при условията на чл. 138 и следващите от Закона за задълженията и договорите. Поръчителите трябва да са наети на безсрочен трудов договор и да получават минимум 1500 (хиляда и петстотин) лева брутно месечно възнаграждение. Към датата на сключване на Договора за потребителски кредит поръчителите не трябва да имат кредити с повече от 30 (тридесет) дни просрочие.

3.2.4. В рамките на срока по т. 3.2.1 поръчителите следва да се явят лично в офис на ДРУЖЕСТВОТО и да предоставят информация за себе си – лични данни и данни, касаещи тяхната кредитоспособност.

3.2.5. ДРУЖЕСТВОТО не е длъжно да приеме предложените от Кредитополучателя поръчители, а преценява тяхната надеждност и платежоспособност. В тази връзка, освен личните данни на предложените поръчители, ДРУЖЕСТВОТО може да изиска и информация относно наличие на сключен трудов договор, работодател, имуществено състояние и друга подобна.

3.2.6. ДРУЖЕСТВОТО приема предоставената от Кредитополучателя банкова гаранция или гаранция, издадена от небанкова финансова институция, ако същата отговаря на изискванията на закона, на тези Общи условия и на Договора за потребителски кредит.

3.2.7. След като Кредитополучателят получи уведомление от страна на ДРУЖЕСТВОТО, че е одобрен за кредит още преди да е потвърдил желанието си за сключване на Договора за потребителски кредит същият има право да изпрати за предварително одобрение от страна на ДРУЖЕСТВОТО /на имейл или в офис на ДРУЖЕСТВОТО/ гаранция предоставена от банка или небанкова финансова институция. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно в срок до края на първия работен ден след получаването на последната да уведоми Кредитополучателя дали ще издаде предварително одобрение или не. Ако ДРУЖЕСТВОТО одобри гаранцията, то не може да откаже да я приеме като обезпечение за сключване на договора, за който Кредитополучателя е бил одобрен. Одобрението на гаранцията важи за срок от 15 (петнадесет) дни.

3.2.8. След като Кредитополучателят получи уведомление от ДРУЖЕСТВОТО, че е одобрен за кредит и още преди да е потвърдил желанието си за сключване на Договора, същият има право да предостави за предварително одобрение от страна на ДРУЖЕСТВОТО двама поръчители. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно в срок до края на първия работен ден след предоставяне на необходимите данни от страна на поръчителите да уведоми Кредитополучателя дали ще издаде предварително одобрение или не. Ако ДРУЖЕСТВОТО одобри поръчителите, то не може да откаже да ги приеме като обезпечение по Договор за потребителски кредит, сключен с Кредитополучателя. Одобрението на поръчителите важи за срок 15 (петнадесет) дни. В случай че ДРУЖЕСТВОТО не одобри един или двама от поръчителите, Кредитополучателят има право да предостави за предварително одобрение още двама поръчители.

3.2.9. Уведомлението на ДРУЖЕСТВОТО по т. 3.2.7 и т. 3.2.8 се извършва по имейл.

3.3. Право на отказ от страна на Кредитополучателя:

3.3.1. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за потребителски кредит, като уведоми писмено ДРУЖЕСТВОТО в 14-дневен срок от сключването на Договора.

3.3.2. При упражняване на правото си на отказ от сключения договор Кредитополучателят уведомява ДРУЖЕСТВОТО преди изтичането на срока по т. 3.3.1. Срокът се смята за спазен, ако уведомлението, направено на хартиен носител или по електронната поща, е било изпратено преди изтичането на срока.

3.3.3. (изм. с решение на управителя от 21.11.2019 г.) В случай че Кредитополучателят упражни правото си на отказ, същият се задължава да върне на ДРУЖЕСТВОТО получената сума по кредита (главницата) и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до ДРУЖЕСТВОТО за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора за потребителски кредит лихвен процент. Срокът за връщане на сумата по кредита започва да тече от датата, на която Кредитополучателят е изпратил до ДРУЖЕСТВОТО уведомлението за упражняване правото на отказ.

3.4. Права и задължения във връзка с ползване и връщане на потребителския кредит.

3.4.1. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да предостави за ползване разрешения кредит в договорените размер и срокове и при договорените условия.

3.4.2. (изм. с решение на управителя от 24.03.2017 год.) Кредитополучателят е длъжен да ползва предоставения потребителски кредит за задоволяване на негови лични или на семейството му нужди и да го върне в уговорените срокове и при уговорените в Договора за потребителски кредит условия, като при неспазване на тези условия Кредитодателят има правото да му изпраща писмени покани, писма, кратки текстови съобщения и други.

3.4.3. Кредитът се издължава на погасителни вноски, съобразно уговорения в Договора за потребителски кредит погасителен план.

3.4.4. ДРУЖЕСТВОТО има право по всяко време да прехвърли правата си по Договора за потребителски кредит на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай „Форуком и компания” ООД – клон София се задължава да уведоми Кредитополучателя за настъпилата промяна в титуляра на вземането.

3.4.5. (изм. с решение на управителя от 14.02.2023 г.) ДРУЖЕСТВОТО има право да провежда с Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения и писма, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора за потребителски кредит, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.

3.5. Права и задължения във връзка с предсрочно погасяване на кредита.

3.5.1. Кредитополучателят може по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за потребителски кредит, без да дължи никакво обезщетение на ДРУЖЕСТВОТО за предсрочното погасяване. В този случай той има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора.

3.5.2. В случай на частично предсрочно погасяване по кредита, Кредитополучателят следва да заяви писмено кой от двата варианта за намаляване на разходите по кредита избира:

а) ДРУЖЕСТВОТО да намали крайния срок за погасяване на кредита при запазване на размера на вноските или 

б) ДРУЖЕСТВОТО да намали съответно размера на погасителните вноски при запазване на крайния срок за погасяване. 

3.6.3. В случаите на частично предсрочно погасяване страните подписват допълнително споразумение и нов погасителен план. 

3.6.4. (изм. с решение на управителя от 14.02.2023 г.) Договорът може да бъде обявен за предсрочно изискуем в следните случаи:

3.6.4.1. (изм. с решение на управителя от 14.02.2023 г.) При забава в плащането повече от седем дни след падежа ДРУЖЕСТВОТО изпраща писмено уведомление към Кредитополучателя на адресите за кореспонденция, вписани в Договора за потребителски кредит, сключен с конкретния Кредитополучател. Дружеството предоставя в писменото уведомление 14-дневен срок за доброволно изпълнение, с изтичането на който, Договорът за потребителски кредит може да бъде обявен за предсрочно изискуем.

3.6.4.2. (изм. с решение на управителя от 14.02.2023 г.) В случаите, когато се установи, че Кредитополучателят умишлено е предоставил неверни данни или обстоятелства или е използвал документи с невярно съдържание, неистински или преправени документи, или умишлено е укрил информация, която може да доведе до отрицателна оценка на кредитоспособността му.

3.6.4.3. (изм. с решение на управителя от 14.02.2023 г.) В случаите, когато Кредитополучателят е задържан от компетентните държавни разследващи органи, наложено е наказание съгласно чл. 37 от Наказателния кодекс, наложена е от държавен компетентен орган имуществена санкция или глоба в размер над 1000 лева, отчуждено е/конфискувано е имущество на длъжника поради извършване на престъпна дейност, тъй като намаляването на имуществената маса на Кредитополучателя, лишаването му от свобода и възпрепятстване на способността му да полага труд, биха повлияли пряко на неговата кредитоспособност.

3.6.4.4. (отм. с решение на управителя от 14.02.2023 г.)

3.7. Прекратяване на договора за потребителски кредит.

3.7.1. Договорът за потребителски кредит се прекратява с изпълнението на всички задължения на Кредитополучателя, включително и при предсрочно плащане и при упражняване на правото на отказ, съгласно условията на договора и настоящите Общи условия.

3.7.2. Договорът за потребителски кредит се прекратява и при настъпване на предсрочна изискуемост при условията на т. 3.6.4.

3.8. Такси и разноски във връзка с кредита.

3.8.1. (отм. с решение на управителя от 10.02.2017 год.)

3.8.2. (отм. с решение на управителя от 10.02.2017 год.)

3.9. (отм. с решение на управителя от 28.02.2020 год.)

3.9.1.  (отм. с решение на управителя от 28.02.2020 год.)

3.9.2. (отм. с решение на управителя от 28.02.2020 год.)

РАЗДЕЛ IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4. С попълването и подаването на Формуляра за кандидатстване за кредит Кредитополучателят декларира, че:

4.1. е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнението на Договора за потребителски кредит;

4.2. е съгласен и разрешава на ДРУЖЕСТВОТО да предоставя информацията за финансовото му състояние и/или информация, представляваща лични данни, включително относно отношенията на Кредитополучателя с ДРУЖЕСТВОТО, на други дружества/лица за целите на изпълнението на сключения Договор за потребителски кредит и за целите на събиране на вземанията на ДРУЖЕСТВОТО към тях в случаите на неизпълнение по същия договор;

4.3. на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни е съгласен ДРУЖЕСТВОТО по своя преценка да изпраща на посочените във Формуляра за кандидатстване за потребителски кредит адрес на електронната поща, мобилен телефонен номер, настоящ/постоянен адрес съобщения за дължими плащания по кредита, размер и дата на плащане на задълженията, друга информация относно кредита, както и информация относно услуги, продукти и промоции на ДРУЖЕСТВОТО;

4.4. на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни е съгласен ДРУЖЕСТВОТО да извършва проверка на предоставените от него лични данни във всички бази данни, поддържани от държавни органи, организации, търговски дружества и др. (вкл. ЦКР на БНБ, НАП, НОИ, ГД „ГРАО”), като разкрива пред трети лица личните данни на Кредитополучателя, предоставени на ДРУЖЕСТВОТО при подаването на искането за кредит и при подписване на съответния Договор за потребителски кредит, или получени или събрани от ДРУЖЕСТВОТО по друг законен начин;

4.5. е уведомен, че срокът, за който ДРУЖЕСТВОТО ще съхранява, обработва и използва предоставените от него лични данни се определя на 5 /пет/ години, считано от подаването на Формуляра за кандидатстване за кредит;

4.6. е съгласен в качеството си на администратор на лични данни ДРУЖЕСТВОТО да съхранява, обработва и използва всички предоставени от него лични данни (както и впоследствие предоставените) за изброените по-горе цели и срокове (включително за случаите, в които между страните не бъде сключен Договор за потребителски кредит); да проверява тяхната достоверност и актуалност посредством посещения на място в жилището и/или местоработата му, телефонни проверки, допитвания до банки и небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри, работодатели и др.

РАЗДЕЛ V. СПОРОВЕ, ЖАЛБИ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

5.1 За всички неуредени въпроси, породени от тези ОУ, ще се прилага действащото българско законодателство, а споровете, породени от тяхното тълкуване, недействителност, изпълнени или прекратяване ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

5.2. Кредитодателят е длъжен в 30-дневен срок да отговори на всички жалби и искания, подадени от Кредитополучателя, в случай че същите са депозирани в писмен вид на хартиен носител на седалището на ДРУЖЕСТВОТО срещу входящ номер или на официалния електронен адрес на ДРУЖЕСТВОТО.